Materiały z IV konferencji „Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji. Badania. Monitoring. Doświadczenia krajowe i zagraniczne”, Warszawa 3-4 grudnia 2019

Prezentacje / Presentations


Dzień 1 / Day 1


1. Dr hab. Grzegorz Tatoń, Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na zdrowie – wstępne wyniki badań krajowych i płynące z nich wnioski / Impact of electromagnetic fields on health - preliminary results of national research and the conclusions drawn therefrom

2. Debbie Wills, Mike Wood, TELSTRA

Wyniki pomiarów PEM z sieci 5G w typowych warunkach użytkowania i w miejscach użyteczności publicznej w pobliżu stacji bazowych 5G, w tym na boisku sportowym, szkole, kawiarniach i mieszkaniach / Impact of electromagnetic fields on health - preliminary results of national research and the conclusions drawn therefrom


3. Franz Karcher, DG Health / SCENIHR

Zalecenie Rady 1999/519/WE a zasada ostrożności / Council Recommendation 1999/519 / EC and the precautionary principle

4. Prof. dr hab. Marek Zmyślony, Instytut Medycyny Pracy / Nofer Institute of Occupational Medicine

Oddziaływanie PEM z zakresu powyżej 6 GHz – przegląd badań / Impact of EMF above 6 GHz – review of research

5. Dr Haim Mazar ITU, ATDI

Różnice w wartościach granicznych ekspozycji pomiędzy nowymi wytycznymi ICNIRP a standardem IEEE C95.1-2019 / Differences in exposure limits between the new ICNIRP guidelines and the IEEE C95.1-2019 standard

6. Dr Anke Huss, Uniwesytet w Utrechcie / Universiteit of Utrecht

Nadwrażliwość elektromagnetyczna – problem społeczny, środowiskowy, czy może zdrowotny / Electromagnetic hypersensitivity - a social, environmental or maybe health problem

7. Prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń, Śląski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Silesia

Aspekty medyczne w kontekście PEM / Medical levels of cellular radiation the context of PEM

8. Dr hab. Martin Roosli, Uniwersytet w Bazylei / University of Basel

Badania epidemiologiczne w aspekcie PEM /  Review of current epidemiological studies in aspect of EMF

9. Prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu / Polish Society of Applied Electromagnetics

PEM w świetle rozwoju sieci komórkowych / EMF in the light of the development of mobile networks


10. Justyna Balcewicz, Zespół Analiz Strategicznych i Wpływu Nowoczesnych Technologii, NASK-PIB

Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej / The disinformation in the age of digital revolution


Dzień 2 / Day 2


1. Dr inż. Johann Saustingl, NARDA (Wave-Test sp. z o.o.)

Jak mierzyć PEM w sieci 5G / How to measure EMF in a 5G network

2. Dr Haim Mazar ITU, ATDI

Działalność ITU w aspekcie przydziału częstotliwości dla sieci 5G / ITU activities for spectrum allocations for 5G

3. Mgr inż. Rafał Pawlak, mgr inż. Daniel Niewiadomski, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy / National Institute of Telecommunications

SI2PEM i stacjonarny monitoring PEM / SI2PEM and stationary EMF monitoring

4. Dr inż. Thomas Kopacz, IHF – Institute of High Frequency Technology, RWTH Aachen University

Oddziaływanie PEM z anten mMIMO / EMF interaction from mMIMO antennas

5. Dr György Thuróczy, Department of Non-Ionizing Radiations, National Public Health Center, National and Infocommunications Authority, Hungary

Wstępne wyniki badania szerokopasmowego i selektywnego PEM z wykorzystaniem systemu dronów na terenie Węgier/ Preliminary results of broadband and selective PEM measurements using a drone system in the Republic of Hungary

6. Dr hab. inż. Paweł Bieńkowski, Politechnika Wrocławska / Wrocław University of Science and Technology

Optymalizacja sieci komórkowych pod kątem oddziaływania na środowisko – możliwości i ograniczenia / Optimization of cellular networks in terms of environmental impact - possibilities and limitations

7. Dr Fryderyk Lewicki, ITU

Oceny zgodności PEM dla sieci 5G / EMF compliance assessments for 5G networks

8. Dr hab. Urszula Soler, Mariusz Busiło

Informacja czy dezinformacja. Jak mówimy o 5G – studium przypadku / Information or misinformation. The way we talk about 5G - a case study

9. Dr hab. Kazimierz Krzysztofek, Uniwersytet SWPS

Mechanizm obaw społecznych w kontekście technologii 5G / The mechanism of social concerns in the context of 5G technology


10. Dr Efthymios Karabetsos, Agencja ds. Energii, Grecja (EEAE) / Head of Non Ionizing Radiation Office, Greek Atomic Energy Commission (EEAE)

Percepcja, postawy i wiedza opinii publicznej dotyczące oddziaływania PEM w Grecji – omówienie wyników badań / Perceptions, attitudes and knowledge of the public opinion in Greece about radio waves: national survey results.

11. Prof. dr hab. inż. Sławomir Hausman, Politechnika Łódzka / Lodz University of Technology

Czy można udowodnić nieszkodliwość fal radiowych? / Is it possible to prove the harmlessness of radio waves?