Materiały z konferencji „Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji. Badania. Monitoring. Doświadczenia krajowe i zagraniczne.”

Wideo / Video

Nagrania wideo z konferencji / Video recordings of the conference

Zdjęcia / Photos

Galeria zdjęć / Photo gallery

Dokumenty / Documents

RAPORT: Analiza sposobów monitorowania PEM w wybranych krajach europejskich

Prezentacje / Presentations

Sesja plenarna / Plenary session

1. prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu / Polish Society of Applied Electromagnetics

Co to jest pole elektromagnetyczne? / What is EMF?

2. dr Jack Rowley, GSMA

Związek pomiędzy dopuszczalnymi wartościami PEM a możliwościami wdrażania sieci 5G / Relationship between RF-EMF limits and the possibilities for implementation of 5G networks


Sesja 1 / Session 1

Przegląd światowych i krajowych działań w zakresie PEM i ich oddziaływania na ludzki organizm oraz na budowę sieci 5G

Overview of worldwide and domestic activities on electromagnetic fields and their influence on human body and 5G networks developement

Zenon Sienkiewicz, ICNIRP

Zweryfikowane wytyczne ICNIRP dotyczące ekspozycji na radiowe pola elektromagnetyczne / The revised ICNIRP guidelines on exposure to RF fields

Jarosław Ponder, ITU

Wpływ bardziej rygorystycznych limitów PEM niż w wytycznych ICNIRP lub IEEE na wdrożenie sieci 4G i 5G / The impact of RF EMF exposure limits stricter than the ICNIRP or IEEE guidelines on 4G and 5G mobile network deployment

prof. med. Aleksander Sieroń, Śląski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Silesia

Telefonia komórkowa a fakty i mity medyczne / Cellular telephony and medical facts and myths

prof. dr hab. Eugeniusz Rokita, Collegium Medicum Uniwersytet Jagieloński / Jagiellonian University Medical College

Obiektywizacja oceny wpływu pola elektromagnetycznego na organizm ludzki / Quantification of the influence of electromagnetic fields on human body


Sesja 2 / Session 2

Metody monitoringu PEM

EMF monitoring methods

dr Jack Rowley, GSMA

Nauki wynikające z międzynarodowego monitoringu radiowych pól elektromagnetycznych i oczekiwania dla sieci 5G / Lessons learned from international RF-EMF monitoring and expectations for 5G networks

Katarzyna Moskalik, GIOŚ DMOiPSŚ

Krajowy systemu monitoringu pól elektromagnetycznych realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska / Polish System of EMF monitoring as part of National Monitoring of Environment

Aleksandar Borić, RATEL (Serbia)

Pomiary i monitoring radiowych pól elektromagnetycznych w Serbii / Radio Frequency Electromagnetic Fields Measurements and Monitoring in Serbia

Balázs Gyulai, National Media and Infocommunication Authority (Węgry / Hungary)

Doświadczenia i plan rozwoju 10-letniego system monitoringu radiowych pól elektromagnetycznych na Węgrzech / Experiences and development plan of the 10-year Hungarian RF EMF Monitoring System

prof. Paweł Bieńkowski, Politechnika Wrocławska / Wrocław University of Science and Technology

Pole elektromagnetyczne w środowisku - efektywne metody monitorowania emisji pola elektromagnetycznego w otoczeniu stacji bazowych / Electromagnetic field in the environment – effective methods of monitoring electromagnetic field emission in vicinity of base stations


Sesja 3 – Przewodniczący: prof. Andrzej Krawczyk

Przegląd dobrych praktyk w zakresie pomiarów PEM

Overview of good practices in the field of EMF measurements

dr Fryderyk Lewicki, ITU

Prace dotyczące PEM w ITU-T SG5 / Work on RF EMF at ITU-T SG5

Rafał Pawlak, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy / National Institute of Telecommunications

System SI2PEM / SI2PEM system

dr Anna Gumkowska, Collegium Civitas

5G a język uprzedzeń: elektrosmog, kontrola umysłu, broń elektromagnetyczna itp. - jak prowadzić rzetelną debatę społeczną wokół tematów, które nas różnią / 5G and language of prejudice: electrosmog, mind control, electromagnetic weapon, etc. – how to go beyond the language of prejudice and lead a reliable social debate around topics that divide us


Załączniki