W 2019 roku dalszy ciąg pomiarów PEM

Ministerstwo Cyfryzacji zawarło z Instytutem Łączności umowę na realizację w 2019 r. pomiarów poziomów pola elektromagnetycznego (PEM) wytwarzanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz punkty dostępowe WiFi w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz. Tegoroczne pomiary są kontynuacją badań prowadzonych w 2016, 2017 oraz 2018 roku.

Pomiary PEM zostaną wykonane w 64 lokalizacjach stacji bazowych telefonii komórkowej, po 4 lokalizacje w każdym z 16 województw. Natomiast pomiarami PEM w otoczeniu punktów dostępowych WiFi zostaną objęte placówki szkolne – po dwie w każdym z 16 województw. Z przeprowadzonych badań zostaną sporządzone sprawozdania, wyniki zostaną również zobrazowane na mapach.

Pomiary PEM zostaną poprzedzone przeglądem dokumentacji stacji bazowych telefonii komórkowej, zgromadzonej w urzędach miast i starostwach powiatowych. Na podstawie  analizy dokumentacji zostaną wytypowane miejsca przeprowadzenia pomiarów.

Specjaliści z Instytutu Łączności dokonali już częściowego przeglądu dokumentacji i wyboru lokalizacji do pomiarów. Wytypowano również większość placówek szkolnych do realizacji pomiarów w otoczeniu punktów dostępowych WiFi. W tym wypadku korzystano z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych udostępnionego na stronach Centrum Informatycznego Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, wybierając głównie szkoły podstawowe.

W celu zapewnienia wymaganej dokładności pomiarów, poprzez spełnienie wymagań akredytacyjnych odnośnie zapewnienia spójności pomiarowej zgodnie z normą ISO/IEC/PN-EN 17025, stosowane w pomiarach urządzenia (mierniki SRM-3006 wraz z sondami pomiarowymi) zostały przekazane do wzorcowania do Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Rozpoczęto także prace związane z przygotowaniem do zaprojektowania, zakupu, instalacji i uruchomienia pilotażowego systemu monitoringu stacjonarnego PEM (zakres częstotliwości 300 kHz do 40 GHz).

Informacje o przebiegu prac pomiarowych będą publikowane na bieżąco na stronie pem.itl.waw.pl.

Czerwiec 2019

Rozpoczęto pomiary pola elektromagnetycznego (PEM) wytwarzanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz punkty dostępowe WiFi w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz. Pierwsze pomiary zaplanowane zostały i są aktualnie realizowane w lokalizacjach SBTK oraz placówkach szkolnych na terenie Warszawy, Gdańska, Białegostoku,  Kielc, Bydgoszczy oraz Krakowa i Katowic.

Lipiec–sierpień 2019

Kontynuacja pomiarów pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz punkty dostępowe WiFi w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz we wszystkich 16 województwach.

Prace związane z dokumentowaniem pomiarów, w tym opracowanie aktualnych szablonów sprawozdań dla lokalizacji w poszczególnych miastach, napełnianie bazy danych wynikami ze zrealizowanych pomiarów, porządkowanie i analiza danych pomiarowych, przygotowanie tabel wynikowych do indywidualnych Sprawozdań z pomiarów PEM.

Wrzesień–październik 2019

Końcowa realizacja pomiarów pola elektromagnetycznego (PEM) – zakończenie pomiarów w 64 lokalizacjach SBTK oraz w 32 placówkach szkolnych. Opracowywanie Sprawozdań z pomiarów PEM w poszczególnych lokalizacjach SBTK oraz placówkach szkolnych. Bieżące uzupełnianie wynikami pomiarów Raportu końcowego z realizacji kampanii pomiarowej.

Szkolenie w zakresie funkcjonalności i obsługi systemu monitoringu stacjonarnego PEM oraz warsztaty w zakresie konfiguracji stacji monitorujących. Testy próbne działania systemu stacjonarnego monitoringu PEM, obejmujące konfigurację i uruchomienie modelowego systemu z wykorzystaniem stacji monitorującej Narda AMB-8903. Przegląd i analiza działających w Europie systemów stacjonarnego monitoringu, bazujących na stacjach monitorujących Narda AMB.

Prace nad przygotowanie artykułu dotyczącego nowego standardu IEEE C95.1-2019 dla poziomów bezpieczeństwa w odniesieniu do ekspozycji ludzi na pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne od 0 Hz do 300 GHz.

Listopad–grudzień 2019

Końcowa realizacja, weryfikacja i autoryzacja Sprawozdań z pomiarów PEM. Analizy uzyskanych wyników, opracowanie zestawień zbiorczych, statystyk porównawczych itp. do Raportu końcowego. Przygotowanie danych pomiarowych z roku 2019 do wizualizacji na mapach.

Opracowanie Raportu końcowego z pomiarów PEM wraz z zestawieniami zbiorczymi wyników pomiarów w otoczeniu SBTK oraz punktów dostępowych sieci RLAN, wnioskami i rekomendacjami.

Instalacja i uruchomienie pilotażowego systemu monitoringu stacjonarnego w siedzibach IŁ-PIB w Warszawie oraz we Wrocławiu. Uruchomienie i realizacja cyklu pilotażowych pomiarów stacjonarnych. Realizacja pomiarów nomadycznych na terenie kilku lokalizacji SBTK w Warszawie i we Wrocławiu.

Analiza wyników pomiarów z pilotażowego systemu monitoringu stacjonarnego zgromadzonych w przygotowanej do tego celu bazie danych. Opracowanie sposobów wizualizacji wyników, w formie zestawień tabelarycznych i wykresów. Opracowanie Raportu z pilotażu systemu monitoringu stacjonarnego PEM wraz z wnioskami i rekomendacjami.

Prace nad przygotowaniem treści na stronę internetową PEM, w tym artykułów własnych, streszczeń oraz informacji o bieżących wydarzeniach, zwłaszcza IV Konferencji "Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji. Badania. Monitoring. Doświadczenia krajowe i zagraniczne".