Pomiary PEM w 2020 r. – stan prac (lipiec – październik)

Instytut Łączności – PIB na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji realizuje pomiary poziomów pola elektromagnetycznego (PEM) wytwarzanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz punkty dostępowe sieci WiFi w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz w placówkach szkolnych.

Stan prac: lipiec – październik 2020 r.

Od momentu otrzymania zlecenia od Ministerstwa Cyfryzacji, do końca października br., zrealizowane zostały niemal wszystkie zaplanowane pomiary pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz punkty dostępowe WiFi w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz  łącznie w 96 lokalizacjach SBTK oraz w 30 placówkach szkolnych.

Przeprowadzone zostały, lub są aktualnie w trakcie realizacji, badania z wykorzystaniem systemu szerokopasmowego stacjonarnego monitoringu PEM (w zakresie częstotliwości 300 kHz – 40 GHz), łącznie w ośmiu lokalizacjach wytypowanych wspólnie z urzędami miast, w tym w: Słupsku, Kielcach, Rzeszowie, Olsztynie, Białymstoku, Szczecinie, Gorzowie, Łodzi.

Uzgodnione i podpisane zostały kolejne Umowy na prowadzenie badań szerokopasmowego stacjonarnego monitoringu PEM z przedstawicielami urzędów miasta w Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy. Kontynuowane są uzgodnienia z pozostałymi urzędami miast w zakresie uczestnictwa w badaniach.

Jednocześnie przystąpiono do opracowywania Sprawozdań z pomiarów PEM, oddzielnych dla każdej z lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej oraz każdej z placówek szkolnych, w których prowadzone były pomiary PEM. Opracowano także pierwsze Raporty z badań z wykorzystaniem systemu szerokopasmowego stacjonarnego monitoringu PEM.

Równolegle realizowane są prace nad końcowymi Raportami z pomiarów PEM oraz z badań szerokopasmowego stacjonarnego monitoringu PEM, prezentującymi zbiorcze zestawienia wyników pomiarów oraz wyniki analiz uzyskanych danych pomiarowych, a także wnioski z prowadzonych badań.