Kontynuacja pomiarów PEM w 2020 roku

Ministerstwo Cyfryzacji, podobnie jak w latach 2016-2019, zleciło Instytutowi Łączności realizację pomiarów poziomów pola elektromagnetycznego (PEM) wytwarzanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz punkty dostępowe sieci WiFi w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz w placówkach szkolnych.

Pomiary PEM zostaną wykonane w 96 lokalizacjach stacji bazowych telefonii komórkowej, po 6 lokalizacji w każdym z 16 województw. Natomiast pomiarami PEM w otoczeniu punktów dostępowych WiFi zostaną objęte placówki szkolne – po dwie w każdym z 16 województw. Z przeprowadzonych badań zostaną sporządzone sprawozdania, wyniki zostaną również przedstawione w zbiorczym Raporcie oraz zobrazowane na mapach.

W roku 2020 pomiarami objęte zostaną głównie te lokalizacje stacji bazowych oraz placówki szkolne, w których w poprzednich kampaniach pomiarowych stwierdzono przekroczenia, obowiązującego do 31.12.2019 r., dopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego w środowisku.

Pomiary poprzedzone zostaną weryfikacją metodyki pomiarów PEM oraz algorytmów obliczeniowych uzyskiwanych wyników, w związku z wprowadzonymi zmianami prawnymi w zakresie dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego w środowisku oraz sposobów sprawdzania ich dotrzymania. Przewiduje się wdrożenie oraz walidację nowych procedur pomiarowych i obliczeniowych. Jednocześnie wykonywane pomiary pozwolą na zweryfikowanie, czy kilkukrotne zwiększenie poziomów dopuszczalnych wpłynęło, i na ile, na zmianę faktycznego poziomu PEM w środowisku.

Ponadto, w roku 2020 przewidywane są dalsze działania dotyczące rozwoju i rozbudowy stacjonarnego monitoringu PEM, w tym prowadzenie pilotażowych pomiarów selektywnych (w zakresie częstotliwości 100 kHz – 6 GHz) oraz uruchomienie cyklu pomiarów stacjonarnego monitoringu szerokopasmowego (w zakresie częstotliwości 300 kHz – 40 GHz) w lokalizacjach wytypowanych wspólnie z wojewódzkimi urzędami miast.

Realizowane w ramach umowy działania służyć będą poszerzeniu wiedzy w obszarze związanym z polem elektromagnetycznym, także w zakresie wpływu PEM na zdrowie człowieka.

Aktualnie Instytut Łączności realizuje prace przygotowujące do pomiarów PEM, w tym związane z typowaniem lokalizacji, weryfikacją procedur pomiarowych i obliczeniowych, przygotowaniem do cyklicznych pomiarów stacjonarnego monitoringu PEM. Weryfikowane są wzory sprawozdań z pomiarów. Uzupełniana jest dokumentacja lokalizacji wytypowanych do pomiarów PEM, dla potrzeb opracowania planów pomiarowych, prowadzenia i dokumentowania pomiarów.

Zakończono także postępowanie na zakup pilotażowego systemu monitoringu stacjonarnego PEM umożliwiającego pomiary selektywne (zakres częstotliwości 100 kHz do 6 GHz).

Uzgodniony został również zakres badań wpływu PEM na organizm człowieka, prowadzonych przez Collegium Medicum UJ w ramach zleconego podzadania.

Na bieżąco opracowywane są artykuły służące popularyzacji wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z polem elektromagnetycznym oraz informacje na temat kluczowych wydarzeń z obszaru PEM. Materiały te zamieszczane są na stronie PEM, w zakładce Artykuły.

Informacje o przebiegu prac pomiarowych będą publikowane na bieżąco na stronie PEM w zakładce Aktualności.